1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztahy

mezi podnikatelem Bc. Matěj Sokol, DiS.; se sídlem Tržní 1154, 386 01 Strakonice IČ: 02804069

- není plátcem DPH

- zapsaném v živnostenském rejstříku vedeném ŽÚ Strakonice, č.j. MUST/055702/2017/OŽÚ/krá

Adresa provozovny: Zdravotní středisko Katovice, Husovo náměstí č.54, 387 11, Katovice

Předmět podnikání: - Masérské, rekondiční a regenerační služby

- Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti vodních sportů a fitness

- Pronájem a půjčování věcí movitých

Telefonní číslo: 605 480 800 Kontaktní e-mail: matejsokol@seznam.cz

(dále jen "provozovatel")

a

kupující poskytovaných služeb (dále jen "kupující"), a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen "zákazník")

 

1.2. Provozovatel poskytuje masérské, rekondiční, regenerační služby a služby osobního trenéra na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.2. Každý klient je povinen se seznámit se všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou vyvěšeny na viditelném místě v prostorách provozovny a na internetových stránkách www.masaze-katovice.cz. Klient se zavazuje těmito pokyny řídit a řídit se i pokyny personálu či jiných osob poskytujících služby klientům.

1.3. Nákupem dárkového poukazu, telefonickým, elektronickým nebo osobním objednáním služby, objednáním konkrétního termínu služby projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Zdravotní indispozice zákazníka

2.1. Zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a objednaných služeb se účastní na vlastní nebezpečí. Vzhledem k tomu, že si zákazník musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu, může tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. V případě, že zákazník zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb, protože pokračování ve službě by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit provozovateli a ihned ukončit využívání služeb. Zákazník je povinen před objednáním či před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích nebo o pochybnostech o svém zdravotním stavu. Provozovatel zákazníkovi doporučuje, aby svůj zdravotní stav nejprve konzultoval se svým lékařem, v případě jakkýkoliv zdravotních potíží.

2.2. Provozovatel nedoporučuje výkon služby, pokud má zakazník tyto zdravotní problémy: akutní záněty kloubů a svalů, kožní vyrážky, plísně, nádory, vředy s otevřenými ranami, pokročilá osteoporóza, horečka či zvýšená teplota, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální či virová infekce apod.

2.3. Zákazník, který trpí těmito zdravotními obtížemi musí před vykonanou službou konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení: onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy, krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes atd.

2.4. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné zdravotní komplikace, zvlástě pokud je zákazník před vykonanou službou neohlásí, zatají je a nebo nerespektuje výše uvedené. Provozovatel není odpovědný za jakkékoliv škody na majetku zákazníka. Provozovatel nese zodpovědnost za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient sám úmyslně způsobí, ať už z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. Jakékoliv zranění je každý povinen oznámit provozovateli.

3. Objednávka termínu služeb

3.1. Zákazník se objednává závazně a může tak učinit těmito způsoby:

a) telefonicky, eletronickou poštou - matejsokol@seznam.cz

b) osobně v místě podnikání na adrese Husovo náměstí č. 54, 387 11 Katovice

4. Termín služby a podmínky k poskytnutí služeb

4.1. Termín služby si zákazník předem dohodne a zarezervuje.

4.2. Zarezervovaný termín je závazná objednávka. Provozovatel na daný termín zákazníka objedná a připraví vše potřebné pro uskutečnění služby.

4.3. Přeobjednání

Zákazník provozovatele informuje předem, nejlépe telefonicky a nejpozději 24 hodin před zahájením objednané služby, pokud se z vážných důvodů nemůže v dohodnutém termínu dostavit. Pokud provozovatel nezvedá telefon, zákazník mu napíše sms zprávu nebo vyčká na zpětné zkontaktování provozovatelem. Pozdější omluva je považována za absenci zákazníka.

4.4. Podmínky k poskytnutí služby

Provozovatel poskytuje služby na základě telefonických i osobních objednávek v čase a v místě domluveném se zákazníkem. Služby provozovatele jsou poskytovány pouze v prostředí a v prostorách tomu určené.

4.5. Předpokládá se, že se zákazník dostaví s předstihem či včas k výkonu služby. Pokud se tak nestane, a to max. 15 minut po dohodnutém čase, bude masáž (služba) provedena ve zkráceném rozsahu, tj. masáž skončí v původně stanoveném čase. Dostaví-li se zákazník se zpožděním delším než 15 minut nebo se nedostaví vůbec, bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže. Případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkového poukazu.

4.5.1. Provozovatel může masáž odmítnout, pokud se zákazník dostaví s těmito problémy:

a) zákaznice je v jiném stavu – těhotné ženy nemasírujeme,

b) zákazník má zdravotní problémy medicínského charakteru,

c) zákazník má zjevné příznaky infekčních onemocnění,

d) zákazník je v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek,

e) zákazník je v nevyhovujícím hygienickém stavu,

f) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem,

g) zákazník se více než 3x neomluví v řádném termínu z objednané služby. Provozovatel si vyhrazuje právo na úplné odmítnutí tohoto zákazníka.

4.5.2 Předčasné ukončení masáže:

a) během masáže se u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění nebo

b) během masáže se u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek nebo

c) během masáže se u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů nebo

d) se během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem obtěžováním poskytovatele služby s náznaky sexuálního podtextu.

4.6. Neuskutečnění služby pro překážku ze strany provozovatele

Provozovatel nabídne zákazníkovi náhradní termín služby, pokud se nedostaví bez předchozí omluvy k zákazníkovi nebo nemůže-li provozovatel objednanou službu zákazníkovi poskytnout pro náhlé překážky, např. závažné osobní překážky, vážný zdravotní stav, poruchu na zařízení či na dopravním prostředku.

5. Příchod do prostor zákazníka

5.1. Zákazník vstupem do prostor souhlasí se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti služeb provozovatele.

5.2. Zákazník je povinnen dodržovat bezpečností a jiné pokyny provozovatele.

5.3. Nezletilá osoba nebo osoba, která vyžaduje pomoci druhé osoby z důvodu pohybového nebo jiného handicapu, se na smluvenou masáž či službu dostaví v doprovodu jiné dospělé osoby, která bude po celou dobu služby přitomna.

6. Osobní věci a cennosti

6.1. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti odložené v prostorách poskytování služby. Provozovatel doporučuje ponechat jakkékoliv cennosti doma už s předpokladem nutnosti jejich sundání z důvodu masáže či jiné poskytované služby.

6.2. Zákazník si důkladně prohlédne místo, kde si odložil své věci. Pokud zjistí či má podezření na odcizení nebo ztrátu odložené věci, je povinen okamžitě informovat provozovatele a Policii ČR. Dodatečné ohlášení krádeže či ztáty není provozovatel povinen rešit.

7. Odchod z místa služby

Od zakazníka se s ohledem na ostatní návštěvníky očekává odchod každého nejpozději do 15-ti minut po skončení vykonané služby.

8. Informovaný souhlas zákazníka

8.1. Zákazník je před první masáží (službou) obeznámen o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikací. Pokud masáž (službu) podstoupí, dává tím svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

8.2. Provozovatel se zákazníka před další masáží (službou) ptá jaké pocity a změny mu přinesla předchozí masáž (služba) a jaký je jeho aktuální zdravotní a psychický stav. Pokud masáž (službu) zákazník podstoupí, dává tím svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

9. Cena služeb a platební podmínky

9.1. Ceny služeb jsou uvedeny v aktuálním ceníku, který je dostupný na webových stránkách provozovatele www.masaze-katovice.cz nebo v tištěné podobě přímo u provozovatele. Provozovatel není plátcem DPH.

9.2. Zákazník uhradí provozovateli cenu služby nejpozději po ukončení, a to těmito způsoby:

a) V hotovosti v místě poskytnutí služby. Provozovatel nepříjímá platební karty.

b) Z dárkového poukazu bude odečtena cena služby. Pokud je hodnota dárkového poukazu vyšší než cena vybrané služby, peníze se nevrací. Zákazník má však možnost si doplatit případný rozdíl objednáním následné služby.

9.3. V případě dohody mezi zákazníkem a provozovatelem o navýšení rozsahu služby (čas trvání služby, další služby apod.), uhradí zákazník toto navýšení služby před plněním dohodnutého výkonu služby.

10. Dárkové poukazy

10.1. Dárkový poukaz může zákazník využít na úhradu jakkékoliv masáže (služby) z nabídky provozovatele. Pokud je na dárkovém poukazu uvedena nominální hodnota, pak se přesný druh a rozsah dohodne při sjednání návštěvy nebo před zahájením masáže (služby). Na webových stránkách provozovatele www.masaze-katovice.cz najdete popis jednotlivých masáží (služeb). Pro ověření platnosti dárkového poukazu, je nutné platbu tímto způsobem nahlásit před začátkem masáže.

10.2. Na dárkovém poukazu je uvedena buď nominální hodnota nebo konkrétní druh masáže. Pokud hodnotu na dárkovém poukazu nevyčerpáte, nelze ji směnit zpět za hotovost. Dárkový poukaz lze využít dokud se nevyčerpá jeho hodnota nebo dokud neuplyne lhůta jeho použitelnosti.

10.3. Dárkový poukaz má platnost 6 měsíců od data zakoupení až do data vyčerpání služby, poté se poukaz stává neplatným. Na zadní straně poukazu je uvedena platnost poukazu, razítko a podpis provozovatele.

10.4. V případě, že dárkový poukaz ztratíte, nemůže Vám být nijak nahrazen.

11. Ceník služeb

11.1. Ceník služeb je k dispozici na adrese provozovny Husovo náměstí č. 54, 387 11 Katovice a na webových stránkách provozovatele. Provozovatel není plátcem DPH, uvedené ceny jsou tedy ceny koncové.

Doba služby zahrnuje i dobu potřebnou pro převlékání.

11.2. Platba se provádí po skončení služby. V případě dárkových poukazů odevzdá zákazník poukaz po skončení služby. Pokud tak neučiní, je služba účtována podle ceníku.

12. Reklamace služeb

12.1. Reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník neprodleně a věrohodně doložit. Především zda předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.

12.2. Reklamce se zasílá písemně na adresu provozovatele nebo na e-mail matejsokol@seznam.cz.

13. Ochrana osobních údajů

13.1. Provozovatel vede evidenci klientů, obsahující jejich osobní údaje. Klient uděluje souhlas v souladu s Nařízením Evropského parlamentu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") se zpracováním a uchováním zde poskytnutých údajů Pronajímateli - Bc. Matěj Sokol, DiS., se sídlem Tržní 1154, 386 01 Strakonice, IČO: 02804069, za účelem Plnění smluvního vztahu (do odvolání) a pro Učetní a daňové účely (na dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění) Pronajímatele. Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.

14. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2018.